Demo at new Dojang St Albans

Th?n Phong Taekwondo Không Quân Trong n? l?c phát huy sinh ho?t th? thao, t?o ?i?u ki?n s?ng vui, s?ng kh?e cho m?i l?a tu?i, theo tinh th?n vơ h?c ?ông ph??ng. ??c bi?t cho thanh thi?u niên Vi?t Nam trau d?i v? ??c - Trí - D?ng.

T?ng H?i Th?n Phong KQ s? khai gi?ng l?p vơ Thái C?c ??o (Taekwondo) t?i St Albans b?t ??u ngày 27/02/2013

??a ?i?m: Holy Eucharist's hall, 1A Oleander Drive, St Albans South 3021 (Melway: 26 C.4)

Th?i gian: Th? t? (Wednesday) hàng tu?n t? 7 ??n 9pm

Chúng tôi nh?n vơ sinh m?i l?a tu?i và tŕnh ??, mi?n h?c phí (free lessons) vào tháng Ba (March) này.

Bi?u di?n vơ thu?t: Liên n?m vơ ???ng Th?n Phong s? bi?u di?n vơ thu?t (??a ch? nêu trên) vào ngày : 16 March 2013

Th?i gian: T?: 1pm t?i 1.30pm (Sau ?ó s? có th?c ?n nh?)

Kính m?i các b?n tham gia v?i ??i gia ?́nh Th?n Phong Taekwondo KQ. Mu?n bi?t thêm chi ti?t ho?c ghi danh theo h?c (xin coi trong qu?ng cáo: Tivi Tu?n San)

Trân Tr?ng Thông Báo

Ch? T?ch T?ng H?i Th?n Phong Úc Châu

Vơ S? Phan Cao Trí

Read 2714 times