Than Phong 27th Anniversary

Kính th?a quư v? Quan Khách ,các quư v? Ph? Huynh, các Vơ S? và HLV, các Vơ Sinh cùng các Thân H?u, Th?t là vinh d? cho tôi ???c ??i di?n cho T?ng H?i Th?n Phong Taekwondo Úc Châu, xin ???c ng? l?i chào m?ng ??n t?t c? quư v? ?ă hi?n di?n n?i ?ây, trong ngày k? ni?m 27 n?m Th?n Phong.

T? kh?i ??u t?i B? T? L?nh Không Quân "QLVNCH", c? Chu?n T??ng L?u Kim C??ng là v? sáng l?p nên vơ ???ng Th?n Phong, và h?i Vơ Thu?t Th?n Phong t? n?m 1966 t?i 1975.

Sau bi?n c? 1975. Vơ ???ng Th?n Phong t? quê nhà Vi?t Nam, ?ă v??t biên gi?i lănh th? ??n các n??c ? Âu Châu, M? châu và Úc Châu. Riêng ? Úc, v?i 27 n?m sinh ho?t, Th?n Phong càng lúc càng v?ng m?nh, trong s? trung thành huynh ??, qua nh?ng h́nh ?nh t??ng kính yêu th??ng và ?ùm b?c l?n nhau. Th?n Phong ?i vào C?ng ??ng ng??i Vi?t T? Do, v?i m?c ?ích không làm th??ng m?i. ?ó là công hy sinh ?óng góp c?a các Vơ S? & HLV Th?n Phong, nh? m?t ph?n h?u ích lành m?nh hóa th? h? thanh niên, tr??c nh?ng t? tr?ng xă h?i, suy ??i ??o ??c. Th?n Phong v?i tinh th?n vơ ??o ?ông ph??ng "th?ng không kiêu, b?i không n?n". Các vơ sinh ?ă ??t nhi?u thành qu? trong các gi?i thi ??u, ?ă r?ng danh ng??i Vi?t, khi ?o?t ???c nhi?u huy ch??ng các c?p t? Ti?u Bang, Liên Bang và Qu?c T?. ???c các club "chính m?ch" n? tr?ng. Nh?ng nguyên t?c chính c?a Th?n Phong là hu?n luy?n cho các vơ sinh hoàn toàn kh?e m?nh: Thân th? kh?e m?nh - Tâm Lư kh?e m?nh - ??o ??c kh?e m?nh.

- Tâm lư: ph?i bi?t ch?u ??ng, bi?t t? ch?, bi?t giao t?.

- ??o ??c:  có ḷng yêu th??ng, s?n ḷng giúp ng??i, có ḷng khoan dung ?? l??ng.Các vơ sinh: "tiên vơ ??o, h?u vơ thu?t" các em luôn ph?i l? ?? - khiêm nh??ng nh? s? g?n bó gi?a t́nh th?y tṛ, bi?n sinh ho?t vơ thu?t là không khí và là ngu?n s?ng, ??ng ?? thi?u chúng là tr?ng v?ng ...

C?m ?n ??n Ban Ch?p Hành Th?n Phong - quí m?n các Vơ S? & HLV qua nhân cách - tinh th?n ph?c v? tính nhân b?n th?y chung - tôi hănh di?n là ??ng ??i, cùng chung m?t mái gia ?́nh Th?n Phong v?i các b?n. Mong các b?n nh??ng nh?n nhau nh? ?ă ...

Nh??ng m?t b??c ???ng mây l?ng l?ng
Nh?n m?t l?i b? r?ng sóng êm.


Thân chúc T?ng H?i Th?n Phong luôn luôn ?oàn k?t và g?n bó nh? 27 n?m qua.

Xin chân thành c?m ?n ??n t?t c? quư Ph? Huynh các vơ sinh, ?ă ??t ni?m tin g?i con em ḿnh theo h?c vơ ???ng Th?n Phong.

Kính chúc t?t c? quư v? hi?n di?n, s?c kh?e th?t an khang

Phúc nh? bi?n Thái B́nh, Th? nh? ông Bành T?.

Xin trân tr?ng kính chào. Vơ S? Phan Cao Trí

Read 5427 times