Saturday, 22 December 2012 09:04

Merry Christmas and Happy New Year

Xin kính chúc quư Vơ S?, Hu?n Luy?n Viên, và toàn th? ??ng Môn nh?ng ?i?u t?t ??p nh?t trong Mùa Giáng Sinh và N?m M?i.

Nga?y nhâ?p ho?c ?? ca?c vo? ????ng:


Springvale Dojang : 13/01/2013
Footscray Dojang  : 17/01/2013
Collingwood Dojang : 01/02/2013
Brunswick Dojang : 19/01/2013

Ban Ch?p Hành: Th?n Phong Taekwondo Austrlia