Saturday, 06 April 2013 15:35

Term 1 - 2013 Grading Photos

Term 1 - 2013 Grading Photos. Thank you Instructor Sam for sending all the photos.

Saturday, 22 September 2012 08:03

Than Phong 27th Anniversary

Kính th?a quư v? Quan Khách ,các quư v? Ph? Huynh, các Vơ S? và HLV, các Vơ Sinh cùng các Thân H?u, Th?t là vinh d? cho tôi ???c ??i di?n cho T?ng H?i Th?n Phong Taekwondo Úc Châu, xin ???c ng? l?i chào m?ng ??n t?t c? quư v? ?ă hi?n di?n n?i ?ây, trong ngày k? ni?m 27 n?m Th?n Phong.

TH? M?I

Kính g?i : các ph? huynh
Trong n? l?c phát huy sinh ho?t th? thao, liên ?oàn Th?n Phong Taekwondo Australia t? ch?c bu?i thi lên c?p ??ng (term 3)
Cùng k? ni?m 27th n?m thành l?p:
??a ?i?m: St Leo Primary School Hall, s? 315 Mason Street, Altona North VIC 3025  (Melway Ref: 55 C3)
Th?i gian: 1:00PM, th? B?y ngày 22 tháng 9, n?m 2012.
S? hi?n di?n c?a quí v?, là ni?m vinh d? cho Liên ?oàn Th?n Phong chúng tôi.

TRÂN TR?NG KÍNH M?I
Tuesday, 03 July 2012 08:33

2012 - Term 2 Grading Photos

Congratulations to all the students who graded on Sunday @ Springvale dojang. You guys were amazing! Anyone who has grading photos, please share them with us. Email us at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .